Privacy

Voorwoord

Het PersoneelsPunt heeft voor het goed kunnen uitvoeren van haar dienstverlening, persoonsgegevens tot haar beschikking en draagt door de aard van het werk bij tot het creëren van nieuwe persoonsgegevens. Het ontvangen, verwerken, beheren en gebruiken van deze persoonsgegevens willen wij op een vertrouwenwekkende wijze uitvoeren.

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren hoe we met deze persoonsgegevens omgaan en geeft een handvat om iets te ondernemen omtrent de gegevens die over jou geregistreerd staan bij Het PersoneelsPunt.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Het PersoneelsPunt

Driehoekstraat 54
4706 PR Roosendaal
Tel.: 06 22 40 37 20
E-mail: info@hetpersoneelspunt.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Het PersoneelsPunt

Het PersoneelsPunt verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Het PersoneelsPunt verwerkt een aantal basis persoonsgegevens dat kan worden aangevuld met extra persoonsgegevens bij de uitvoer van specifieke diensten.

Digitale contactformulieren en chatberichten (websites)

 • Naam;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Bedrijfsnaam waar je werkzaam bent (indien van toepassing).

Basis persoonsgegevens bij het verlenen van diensten:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Gegevens over jouw dienstverband of arbeidsverleden;
 • Opleidingsgegevens;
 • Gegevens en rapportages rondom jouw traject;
 • Gespreksverslagen;
 • Jouw Curriculum Vitae;
 • Inhoud van communicatie (zoals e-mails, correspondentie).
 • Gegevens in een plan van aanpak;
 • Uitkomsten van testen (zoals carrièrewaarden, vaardigheden, drijfveren, talenten en intelligentiescores).

Aanvullend bij een re-integratietraject:

 • Gegevens in een plan van aanpak;
 • Ziek- en herstelmeldingen;
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
 • Arbeidsdeskundige rapporten;
 • Uitkomsten van testen, assessments (zoals carrièrewaarden, vaardigheden, drijfveren, talenten en intelligentiescores).

Aanvullend bij sollicitanten:

 • Correspondentie over de sollicitatie (zoals brief, CV, referenties);
 • Online profielen (zoals LinkedIn, Facebook, Instagram).

Doeleinden

Het PersoneelsPunt verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van cursussen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en aan kandidaten voor verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing activiteiten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Het PersoneelsPunt hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen voor Het PersoneelsPunt zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Het PersoneelsPunt persoonsgegevens

uitwisselen. Het PersoneelsPunt kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Het PersoneelsPunt aan een wettelijke verplichting moet voldoen of als er een juridisch geschil optreedt. Het PersoneelsPunt zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Het PersoneelsPunt zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Het PersoneelsPunt zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Het PersoneelsPunt passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren en inzicht te krijgen in bezoekersgedrag. Meer specifieke informatie lees je in ons cookiebeleid.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Het PersoneelsPunt een verzoek te doen tot inzage van jouw eigen persoonsgegevens. Na ontvangst van een verzoek ontvangt je binnen één maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Het PersoneelsPunt verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Het PersoneelsPunt

Driehoekstraat 54
Roosendaal
E-mail: info@hetpersoneelspunt.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Het PersoneelsPunt, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Het PersoneelsPunt kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 juni 2022.

Privacy verklaring Het PersoneelsPunt – versie 01-06-2022