Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop-en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Het PersoneelsPunt. Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Het PersoneelsPunt. Activiteit: een interim opdracht, cursus, training, begeleiding-of coachingtraject of een ander activiteit, individueel of in groepsverband. Cliënt: een deelnemer aan een activiteit. Dit kan de opdrachtgever zelf betreffen of een door hem gestuurde persoon, zoals een werknemer. Meerpartijenovereenkomst: een overeenkomst met meerdere partijen, minimaal de opdrachtgever en de cliënt. Beroepscode: Alle bindende bepalingen van Noloc zoals de beroepscode en het beroepsprofiel.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 De opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van de opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegevens, documenten enz. verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

3.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen bij onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden na het afsluiten der overeenkomst of na het verzenden van de aanbieding. De prijsverhoging is in overeenstemming met de kostprijsverhoging.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis-en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

3.3 De kosten van catering en/of overnachting van de cliënt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 De overeengekomen prijs is niet afhankelijk van het resultaat van de overeenkomst.

4. Adviezen

4.1 Adviezen van de opdrachtnemer zijn ‘naar beste kunnen’ en ‘naar beste eer en geweten’.

4.2 De opdrachtgever en/of cliënt zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten.

5. Beroepscode

5.1 De beroepscode zoals opgesteld door Noloc. Deze zijn te vinden op: www.noloc.nl.

5.2 Eventuele beroepscode(s) van de overige beroepsvereniging(en) waar de opdrachtnemer lid van is zijn van toepassing. Bij eventuele strijdigheid met de beroepscode van Noloc prevaleert de laatste.

5.3 In het hiernavolgende wordt steeds gesproken over ‘de beroepscode’, ook als er volgens het vorige lid van meerdere beroepscodes sprake is.

5.4 De bepalingen van de beroepscode hebben voorrang boven wat afgesproken is in de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden.

5.5 De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als werkzaamheden die daarin vastgelegd zijn of die daaruit voortvloeien strijdig blijken te zijn met de beroepscode. In deze situatie heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de door deze situatie geleden schade.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever respecteert de beroepscode en het daarin vastgelegde klachtenreglement.

6.2 In geval van een meerpartijenovereenkomst vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer voor inbreuken op de beroepscode.

7. Relatie tussen opdrachtgever en cliënt

7.1 In geval van een meerpartijenovereenkomst is de opdrachtgever ten alle tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de overeenkomst.

7.2 De opdrachtnemer is gehouden aan de bepalingen van de beroepscode wat betreft geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij, in het kader van zijn relatie met de cliënt, te weten is gekomen. De opdrachtnemer verstrekt geen informatie, mondeling nog schriftelijk, aan de opdrachtgever als daarmee de vertrouwensrelatie met de cliënt geschaad wordt, of als de cliënt hier niet in toestemt.

7.3 Indien de cliënt een of meerdere zakelijke afspraken die gemaakt zijn in het kader van de overeenkomst met de opdrachtnemer niet nakomt dan heeft de opdrachtnemer het recht om de opdrachtgever hierover in te lichten of deze in gebreke te stellen. Hierbij wordt de vertrouwensrelatie met de cliënt in acht genomen.

8. Verplichtingen van de cliënt

8.1 Indien de opdrachtnemer het noodzakelijk acht dient de cliënt, eventueel in een individueel gesprek, de opdrachtnemer voldoende te informeren over zijn/haar lichamelijke en psychische gesteldheid.

8.2 Tijdens een activiteit met meerdere deelnemers gaan deze een vertrouwensrelatie met elkaar en met de begeleider aan. Daarom is de client verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij, in het kader van de activiteit over andere deelnemers te weten is gekomen. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van de activiteit bestaan. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor eventuele materiële en immateriële schade die voortkomt uit het schenden van deze geheimhouding. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

8.3 De opdrachtnemer is gemachtigd om een cliënt die, om welke reden dan ook, geweld gebruikt of seksueel ongepast gedrag vertoond of een activiteit belemmert uit die activiteit te zetten. De opdrachtnemer heeft in deze situatie het recht de overeenkomst te ontbinden.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem voortgebrachte producten van de geest zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever. Onder producten van de geest worden in ieder geval verstaan: adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, werkwijzen, procedures en “knowhow”.

9.2 De hierboven genoemde zaken mogen door de opdrachtgever gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

9.3 Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de hierboven genoemde zaken:

a) geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of in enige vorm te vermenigvuldigen, anders dan voor intern gebruik;
b) aan derden te tonen, ter hand te stellen of op andere wijze bekend te maken;
c) voor andere doelen te gebruiken dan waarvoor ze verstrekt zijn.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling contant voor aanvang of met een betalingstermijn van 15 werkdagen na (deel-) factuurdatum.

10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet binnen de gestelde termijn dan raakt de opdrachtgever direct in verzuim. De opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

10.3 Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

10.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a) een betalingstermijn is overschreden;
b) de opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c) de opdrachtgever of diens bedrijf wordt ontbonden of geliquideerd;
d) de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.5 De opdrachtgever is boeterente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

10.6 De boeterente bedraagt:

a) voor zakelijke transacties: 7%
b) voor consumenten transacties: de wettelijke rente zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid.

10.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend als 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50 exclusief BTW.

10.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de opdrachtgever verschuldigd.

10.9 Indien de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

11. Annulering en restitutie

11.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.

11.2 Tenzij anders is overeengekomen gelden de hiernavolgende annuleringsregels.

11.2.1 Bij annulering van de overeenkomst worden de reeds gemaakt kosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn de volgende percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd:

tot 8 weken voor aanvang: 10%
tot 5 weken voor aanvang: 25%
tot 2 weken voor aanvang: 50%
vanaf 2 weken voor aanvang: 100%

11.2.2 Bij annulering van een gedeelte van de overeenkomst worden de annuleringskosten van het niet uitgevoerde deel berekend zoals hiervoor beschreven.

11.3 Voor activiteiten in groepsverband behoudt de opdrachtnemer het recht om geen kwijtschelding te verlenen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid bij een of meer bijeenkomsten, ongeacht de reden van afwezigheid of vertrek. Dit geldt ook in geval van overmacht van de opdrachtgever of van de cliënt.

12. Wijzigingen in de opdracht

12.1 Indien de omvang van de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk in rekening te brengen.

12.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

13. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

13.1 De opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Dit onder voorbehoud van eventuele bepalingen m.b.t. continuïteit en dergelijke uit de beroepscode.

13.2 De opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a) de lichamelijke en/of psychische conditie van de cliënt naar oordeel van de opdrachtnemer hem/haar ongeschikt maakt voor de activiteit;
b) de werkzaamheden voorbij de grenzen gaan van zijn competentie, of ervaring, of zijn professionele en persoonlijke beperkingen;
c) zijn psychische, lichamelijke of oordeelkundige vermogens zodanig dreigen te worden aangetast dat dit een verantwoorde beroepsuitoefening in de weg staat.

13.3 De opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.

13.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

14. Ontbinding

14.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten indien:

a) de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet;
b) de opdrachtgever of diens bedrijf failliet is, of in surseance is;
c) de opdrachtgever of diens bedrijf wordt ontbonden of geliquideerd;
d) de opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld;
e) de opdrachtgever overlijdt;
f) de werkzaamheden uit de overeenkomst of die daaruit voortvloeien strijdig zijn met de in artikel 5 (Beroepscode) vastgestelde bepalingen;
g) de opdrachtgever zich niet houdt aan de in artikel 6 (Verplichtingen van de opdrachtgever) gestelde bepalingen;
h) de cliënt zich niet houdt aan de in artikel 8 (Verplichtingen van de cliënt) gestelde bepalingen.

14.2 De opdrachtnemer is in bovengenoemde gevallen gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

14.3 Een en ander laat onverlet de overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

14.4 De opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

14.5 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de opdrachtnemer verhindert, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

14.6 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor de opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval:

a) gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
b) ongeschiktheid van zaken, waarvan de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

14.7 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

15. Reclames, klachten

15.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk binnen 2 weken na constatering, ofwel binnen 2 weken nadat deze redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

15.2 In overeenstemming met het klachtenregelement van de Noloc trachten de partijen allereerst zelfstandig een geschil in der minne te schikken.

15.3 Indien er volgens artikel 5 sprake is van meerdere beroepscodes dan is het is aan de opdrachtnemer om te bepalen welk klachtenreglement van toepassing is.

15.4 Alle partijen in de overeenkomst zijn gehouden aan het volgen van de in het klachtenregelement vastgelegde procedures en regels.

15.5 Alle partijen in de overeenkomst zijn gehouden aan geheimhouding zolang klachten bij de klachtencommissie van de in het vorige lid genoemde reglement in behandeling zijn.

15.6 Vorderingen en verweren, op grond van de stelling dat de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

15.7 Geschillen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of cliënt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Daarbij komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

16.1.1 Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

16.1.2 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

16.1.3 De door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de overeengekomen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever en/of cliënt geleden schade.

16.1.4 Indien de assuradeur van de opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

17.2 Nederlands recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden – Versie 01-06-2022